Rolf      Anita    Lillemor     Barbro      Arne     Agneta    Stig-Bertil     Sten    Karin
  
Sekreterare     Kassör    Studier Medl.blad,Hemsida,resor  Resor    Ordförande    Medlemmar    Lotterier Förplägnadsansv.
                       V.Ordförande                   V.sekreterare


   Rolf      Anita      Lillemor     Barbro       Arne      Agneta     Stig-Bertil     Sten     Karin
  
 Sekreterare    Kassör      Studier  Medl.blad,Hemsida,resor  Resor     Ordförande   Medlemmar     Lotterier  Förplägnadsansv.
                           V.Ordförande                   V.sekreterare

Styrelsens sammansättning 2018.

.

Ordförande:    Agneta Johansson        tel. 0706-892339

                             Delegerar arbetet, bevakar verkställighet, Information.

 

V.Ordförande: Barbro Lilja                    tel. 0702-148551

                             Delegerar arbetet, bevakar verkställighet, Information.

 

Sekreterare:   Rolf Hansson                 tel. 0767-889858

                             Möten, arrangemang

Vice Sekr.:      Stig-Bertil Svensson     tel. 0706-343228

                             Medlemsansvarig

 

Kassör    :       Anita Johansson           tel. 0705-753792

                             Ekonomi

 

                        Lillemor Lindhardt        tel. 13112 eller 0730-588882 

                          Studieorganisatör

 

                          Arne Lilja                           tel. 0705-808001
                          Resor

 

                          Sten Hultqvist                   tel. 16141
                          Lotterier.

 

                        Karin Svensson            tel.0703-966513

                          Förplägnadsansvarig

 

Ombud KPR:

.

Ersättare:

Ombud LPR:

Valberedning:

.

Revisor:

.

Ersättare:

Sonny Walting

Stig-Bertil Svensson

Arne Lilja

Majvi Svensson

Lillemor Lindhardt

Arne Lilja

Gösta Lundén

Björn Lindhardt

Kerstin Vannestål

tel. 636190

tel. 0706-343228

tel. 0705-808001

tel. 0737-348546

tel. 13112 eller 0730-588882

tel. 0705-808001

tel. 43160

tel. 13112 eller 0706821357

tel. 18133

 
Ur SKPFs stadgar……

§ 12. Avdelningar
Mom. 4. Styrelse
Avdelningen väljer vid årsmötet en styrelse bestående av minst tre ledamöter eller fler med udda antal, varav ordförande och kassör väljs särskilt var för sig. Styrelsens mandattid ska vara två år och ledamöterna ska avgå växelvis. Första gången genom lottning så att ena året avgår ordföranden eller kassören jämte halva antalet av återstående del av styrelsen och andra året de övriga. Medlem kan samtidigt nomineras till olika uppdrag. Årsmötet beslutar om övriga styrelseledamöter därefter ska väljas gemensamt eller till varje styrelsepost särskilt. Om val skett gemensamt fördelar styrelsen inom sig de olika posterna. Styrelsen kan även inom sig utse arbetsutskott. Styrelsen ska sammanträda minst två gånger per verksamhetsår. Samtliga sammanträden ska protokollföras. Om ledamot, som av avdelningen valts till särskild styrelsepost som ordförande och kassör, avgår under mandattiden ska kompletteringsval ske. I samma ordning som för val av ledamöter väljs för ett år i sänder minst två ersättare. Dessa inträder i styrelsen vid förfall för ordinarie ledamot eller vid dennes avgång, såvida inte kompletteringsval enligt föregående stycke ska göras. Ersättare inträder i styrelsen i den ordning de blivit valda eller i enlighet med årsmötets beslut. För ersättare, som inträder i styrelsen efter avgående ledamot, dock inte till särskild styrelsepost, gäller dennes mandatperiod oavsett vad i föregående stycke sägs om mandattidens längd för ersättare. Avdelningen har rätt att besluta, att till styrelsens ledamöter utgå arvode, vilket i sådana fall bestäms före valet. För att ett beslut blir giltigt krävs att fler än hälften av samtliga ledamöter är närvarande och mer än hälften av samtliga ledamöter är ense om beslutet. Styrelsen ansvarar för avdelningens angelägenheter i enlighet med dessa stadgar och beslut enligt dessa stadgar. Styrelsen ska till årsmötet lägga fram verksamhetsberättelse samt ekonomisk berättelse för det föregående verksamhetsåret, som anges i moment 6. Den ekonomiska berättelsen ska innehålla resultat- och balansräkning.

Styrelsen-2018.gif

Rolf Hansson Agneta Johansson Stig-Bertil Svensson Mona Bruto Sten Hultqvist Maj-Gull Hultkvist Lillemor Lindhardt Barbro Lilja Arne Lilja

Medlemmar. Ordförande Sekreterare Lotterier Kassör Studier, resor Medl.blad,Hemsida Resor

V.sekreterare V.Ordförande

Ordförande: Agneta Johansson tel. 0706-892339

Delegerar arbetet, bevakar verkställighet, Information.

 

V.Ordförande: Barbro Lilja tel. 0702-148551

Medlemsbladet, hemsidan, information.

 

Sekreterare: Stig-Bertil Svensson tel. 0706-343228

Möten, arrangemang.

 

Kassör: Maj-Gull Hultqvist tel. 16141

Ekonomi.

 

V.sekreterare: Lillemor Lindhardt tel. 13112 eller 0730-588882

Studieorganisatör, resor.

 

 Mona Bruto tel. 0733-743694 ell. 15252

 

 Arne Lilja tel. 0705-808001

Resor.

 

 Rolf Hansson tel. 0767-889858

Medlemmar.

 

 Sten Hultqvist tel. 16141

Lotterier.

 


Ombud KPR: Sonny Walting tel. 636190

Stig Bertil Svensson tel. 0706-343228

 

Ersättare: Arne Lilja tel. 0705-808001

 

Ombud LPR: Majvi Svensson tel. 0737-348546


 

Valberedning: Lillemor Lindhardttel. 13112 eller 0730-588882

Arne Lilja tel. 0705-808001


 

Revisor: Gösta Lundén tel. 43160

  Björn Lindhardt tel. 13112 eller 0706821357

Ersättare: Kerstin Vannestål tel. 18133


Ombud LPR:Arne Lilja

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *